Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania rozpoczęła realizację kolejnej edycji projektu monitoringu zamówień publicznych na oprogramowanie. W serwisie Prawidłowe Przetargi Publiczne IT pojawiły się pierwsze informacje na temat zamówień publicznych, ogłaszanych przez urzędy administracji państwowej z naruszeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP).

Artykuł pt. „Vendor lock-in na wszystkich szczeblach administracji” opisuje trzy przypadki udzielenia zamówień w trybie „z wolnej ręki”, w których Zamawiający powołują się na tzw. przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze, na co pozwala art. 67 ust. 1 pkt 1a. W rzeczywistości w każdym z omawianych przypadków – a są to przykładowe zamówienia z jednego tylko dnia, 4 lutego 2011 r. – owe „obiektywne przyczyny techniczne” są wynikiem podjętej niegdyś błędnej decyzji, w wyniku której dany urząd skazany jest na współpracę z jednym wykonawcą, jeżeli chce zachować ciągłość działania infrastruktury informatycznej.
Wykonawca taki może w zasadzie dyktować warunki, na których zostanie przedłużona umowa na dalszą obsługę stosowanego w urzędzie oprogramowania – najbardziej znanym przykładem jest casus Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sytuacja taka grozi ponadto utratą ciągłości pracy urzędu w wypadku np. likwidacji firmy-wykonawcy lub – co również się zdarza! – niestawienia się jej na negocjacje, których celem jest podpisanie umowy. Mimo to „vendor lock-in” jest w administracji zjawiskiem nader powszechnym, by nie rzec – starannie pielęgnowanym.
W trakcie realizacji projektu FWiOO będzie stale monitorować i opisywać przetargi. W szczególnie rażących przypadkach naruszenia Pzp – z naciskiem na duże zamówienia ogłaszane przez urzędy najwyższej rangi, które rzutują na informatyzację instytucji im podlegających w całym kraju – podejmowane będą interwencje prawne, w których Fundację wspierać będzie Kancelaria Radcy Prawnego Rafała Malujdy. Opracowane zostaną także dwa półroczne raporty analityczne na temat zamówień publicznych na narzędzia informatyczne.
W celu skuteczniejszej realizacji działań FWiOO nawiązała partnerstwo merytoryczne z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Ma ono strategiczne znaczenie dla realizacji projektu, gdyż administracja samorządowa jest wraz z rządową głównym adresatem działań projektowych. Ogromny autorytet FRDL w środowisku samorządowców i ponad 20-letnie doświadczenie sprawią, że propozycje FWiOO będą miały szanse dotrzeć do jeszcze większej liczby samorządowców, wśród których już teraz spotykają się z dużym zainteresowaniem.
Pierwszy efekt współpracy FWiOO i FRDL to prelekcja na temat korzyści z wykorzystania WiOO, wygłoszona 21 stycznia br. na spotkaniu dla przedstawicieli samorządu lokalnego z Wielkopolski. Problematyka zamówień publicznych na narzędzia informatyczne oraz kwestia wdrażania wolnego i otwartego oprogramowania mają istotne znaczenie dla administracji samorządowej. Wiąże się to nie tylko z aspektem finansowym, ale także z wykorzystaniem potencjału małych i średnich przedsiębiorstw oraz z wyrównywaniem szans obywateli w dostępie do edukacji i rynku pracy.
O wszystkich działaniach podejmowanych w ramach projektu będzie na bieżąco informował serwis Prawidłowe Przetargi Publiczne IT, w którym cały czas dostępne są artykuły oraz fachowe publikacje, będące wynikiem realizacji poprzedniej edycji projektu (1.10.2009 – 30.09.2010). Zachęcamy do lektury i komentowania.
* * *
Projekt „Monitorowanie zamówień publicznych na oprogramowanie komputerowe przeprowadzanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej” jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu”.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: FWiOO.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →