W sieci dostępna jest już odpowiedź na interpelację w sprawie otwartych standardów przygotowaną przez posła Romana Czepe (pisaliśmy o niej w listopadzie). Wynika z niej m.in., że dostępność darmowych narzędzi do odczytu powszechnie stosowanego formatu DOC gwarantuje neutralność technologiczną państwa. Zapraszam do lektury.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację nr 5042 w sprawie otwartych standartów – fundamentu e-administracji
Szanowny Panie Marszałku! Nawiązując do pisma z dnia 12 października 2006 r. (sygn. SPS-023-5042/06), przekazującego interpelację Posła na Sejm RP Pana Romana Czepe w sprawie otwartych standardów – fundamentu e-administracji, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, uprzejmie przekazuję następujące informacje.
Ustawa z dnia z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.) gwarantuje neutralność technologiczną państwa w zakresie stosowanych w administracji publicznej formatów dokumentów elektronicznych.
Na podstawie art. 18 pkt 1 cytowanej ustawy wydane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. Nr 212, poz. 1766), które w załączniku nr 2 określa dopuszczalne formaty danych zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych. W ramach tej regulacji określono dopuszczalne formaty danych zawierające dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne, które umożliwiają przeglądanie i drukowanie zapisanych informacji przy użyciu popularnych przeglądarek i edytorów zarówno komercyjnych, jak i udostępnianych na licencji open. Żaden z formatów nie został indywidualnie wskazany jako format obowiązkowy, dokonano natomiast podziału na formaty obowiązujące do edycji oraz formaty obowiązujące w administracji wyłącznie do odczytu. W ramach formatów obowiązujących wyłącznie do odczytu zamieszczono format ˝.pdf˝ oraz ˝.doc˝. Zaznaczyć należy, iż umieszczenie tych formatów w ww. regulacji nie narusza neutralności technologicznej państwa, gdyż narzędzia umożliwiające ich odczyt są bezpłatne, a same formaty są stosowane powszechnie. Ponadto, akty prawne wskazujące obowiązujące formaty dokumentów elektronicznych są skierowane wyłącznie do podmiotów administracji publicznej. W żadnym akcie prawnym nie narzuca się obywatelowi obowiązku zakupu oprogramowania lub korzystania z konkretnego narzędzia służącego do edycji lub odczytu dokumentów w formie elektronicznej.
Odnosząc się do kwestii komunikacji administracji ze społeczeństwem, uprzejmie informuję, iż w celu odczytania informacji zapisanych we wskazanych w ww. aktach prawnych formatach nie jest konieczne zakupienie produktów firmy Microsoft lub jakiegokolwiek innego oprogramowania komercyjnego. Do odczytania tych informacji dostępne jest bezpłatne oprogramowanie. Ponadto, dostępne jest bezpłatne oprogramowanie przygotowane na podstawie specyfikacji Ole 2.0 Compound Document Format zapewniające dostęp w trybie odczytu lub edycji do formatów opracowanych przez firmę Microsoft, w szczególności formatu ˝.doc˝ (przykładem implementacji specyfikacji Ole 2.0 Compound Document Format jest powszechnie dostępny pakiet biurowy OpenOffice).
Podkreślić należy, iż przygotowywane obecnie w MSWiA akty wykonawcze regulujące sprawy przetwarzania dokumentów w formie elektronicznej są opracowywane w oparciu o zasadę neutralności technologicznej państwa. Prowadzone prace mają na celu zapewnienie spójności z dotychczas opublikowanymi aktami prawnymi w tym zakresie.
Z wyrazami szacunku
Podsekretarz stanu
Grzegorz Bliźniuk
Warszawa, dnia 7 listopada 2006 r.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: honey.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →