4 marca 2004r Senat RP wprowadził do Ustawy o pomocy społecznej poprawki wprowadzające zasadę Neutralności Technologicznej Państwa.
Uchwała wprowadzająca zmiany do artykułu 23 do obejrzenia na serwerze Senatu.
Teraz pora na lobbing w Sejmie aby przypadkiem nie odrzucił poprawek.

W związku z tym, iż Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej „zapomniał” o potrzebie zapewnienia zasad neutralności technologicznej, gdy w ustawie o pomocy społecznej zobowiązał innych do przekazywania informacji elektronicznie, ISOC Polska zwrócił się do Pana Senatora Marka Balickiego o wniesienie stosownej poprawki do ustawy.
Senat poprawkę przyjął i ustanowił jako normę prawną następujące zapisy:
w art. 23 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. W przypadku, gdy realizacja zadań określonych w ustawie jest związana z przekazywaniem informacji w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu elektronicznego, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji:
1) ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, pełną specyfikację standardów stosowanych w oprogramowaniu umożliwiającym łączenie, współpracę i wymianę informacji pomiędzy systemami informatycznymi;
2) nieodpłatnie udostępni oprogramowanie lub dostęp do serwera internetowego, pozwalające na sprawdzenie poprawności implementacji opublikowanych standardów przez oprogramowanie stworzonego w celu przekazywania informacji przez podmioty obowiązane na podstawie ustawy do jej przekazywania;
3) nieodpłatnie udostępni podmiotom obowiązanym do przekazywania informacji na podstawie niniejszej ustawy oprogramowanie spełniające standardy, o których mowa w pkt 1, w wersjach działających na wszystkich powszechnie używanych w kraju systemach operacyjnych.
5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, realizując zadania określone w ustawie związane z przekazywaniem informacji w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu elektronicznego, uwzględnia zasadę równego traktowania wszystkich powszechnie użytkowanych w kraju systemów operacyjnych oraz uwzględnia potrzebę umożliwienia wszystkim podmiotom obowiązanym do przechowywania informacji w wersji elektronicznej, stosowania oprogramowania dostosowanego do używanych systemów informatycznych bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów licencyjnych.”;

Teraz pora na ustawę o informatyzacji. Obyśmy ją poprawili już w Sejmie. Nie będzie to łatwe bo Komisja Sejmowa właśnie odrzuciła poprawki proponowane przez prezesa Iszkowskiego z PIIT zmierzające w podobnym kierunku.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: sanskryt.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →