W całej burzy wywołanej przez SCO chodzi głównie o pieniądze. Z punktu widzenia firm promujących Linuksa są to wymierne straty. Strategia SCO najprawdopodobniej zakłada bierność zainteresowanych podmiotów. Tymczasem sprawy poczyły się inaczej. Oto informacja prasowa jaką otrzymaliśmy:

W związku z opublikowanym w tygodniku Computerworld wywiadem w którym pan dyrektor Greg Boguchwaliski z SCO Group postawił nieudowodnione zarzuty o nielegalności Linuxa, oraz w z związku z ropowszechnianiem przez SCO Group informacji mających na celu wstrzymanie firm przed dystrybuowaniem oraz eksploatowaniem systemu Linux informujemy że naszym zdaniem dokonano czynu nieuczciwej konkurencji.
Z poważaniem,
Cezar Cichocki, CYBER Service
Sergiusz Pawłowicz, IT ZONE
W związku z powyższym firmy CYBER Service oraz IT ZONE wystąpiły z roszczeniem przeciwko SCO Group
Pełen tekst roszczenia
W związku z rozpowszechnianiem przez przedstawicieli firmy SCO Group nieudowodnionych zarzutów względem legalności kodu znajdującego się w jądrze systemu Linux (vide wywiad udzielony tygodnikowi Computerworld przez Dyrektora Regionalnego Europa Wschodnia, Azja Centralna & Kraje Nordyckie, pana Grega Boguchwalskiego) informujemy że naszym zdaniem czyn ten nosi znamiona nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 14 ust. 1 oraz ust. 2 punkt 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993, Dz. U. Z 1993 r. Nr 47, poz. 211 wraz z późniejszymi zmianami, zwanej dalej Ustawą.
W związku z powyższym na podstawie art 18 ust. 1 zgodnie z art 19. ust.2 Ustawy żądamy:

  • zaniechania w trybie natychmiastowym takich działań, a w szczególności: przedstawiania nieprawdziwych, nie popartych dowodami zarzutów w mediach, Internecie oraz w kontaktach biznesowych;
  • zaprzestania w trybie natychmiastowym wprowadzania w błąd firm działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz nakłaniania ich do wstrzymywania dystrybucji, zakupywania oraz eksploatacji oprogramowania opartego o jądro systemu Linux,
  • złożenia pisemnego oświadczenia o braku dowodów na nielegalność kodu źródłowego zwartego w jądrze systemu Linux;
  • złożenia pisemnego oświadczenia o legalności rozpowszechniania oraz użytkowania jądra systemu Linux na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Na zaspokojenie naszych roszczeń wyznaczamy termin 3 dni od daty otrzymania tego pisma. W wypadku ich nie spełnienia zmuszeni będziemy wystąpić na drogę postępowania sądowego. Informujemy że zgodnie z art 18a Ustawy ciężar dowodu prawdziwości informacji spoczywa na SCO i do momentu przedłożenia dowodów działania prowadzone przez SCO są niezgodne z prawem.
Pismo niniejsze wyczerpuje możliwość polubownego rozwiązania sporu.
——
Warto też dodać, że w Niemczech (o czym już pisaliśmy) obowiązuje sądowy zakaz rozpowszechniania twierdzenia, że Linux zawiera nielegalnie własność intelektualną firmy SCO
Archiwalny news dodany przez użytkownika: Cezar Cichocki.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →