Dosłownie przed chwilą, w symbolicznym miejscu – warszawskim Muzeum Techniki (niech ktoś spróbuje odczytać dane ze zgromadzonych tam taśm) – odbyła się pierwsza konferencja prasowa KROS – Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów. Jest to nowa polska inicjatywa mająca na celu promocję otwartych standardów i doprowadzenie do sytuacji, gdy w naszym kraju będzie zagwarantowana swoboda w wyborze rozwiązań informatycznych przez obywateli, firmy i administrację.
Update: Pod artykułem zamieszczamy oficjalny komunikat prasowy KROS.

Definicja otwartych standardów promowana przez KROS jest zbliżona do definicji opracowanej na potrzeby unijne – standard można nazwać otwartym gdy został stworzony i jest zarządzany przez niedochodową organizację, a jego rozwój odbywa się w drodze otwartego procesu podejmowania decyzji, gdy jego specyfikacja techniczna jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych, gdy nie ma żadnych ograniczeń w jego wykorzystaniu – i gdy żaden z jego elementów nie jest opatentowany.
KROS będzie prowadził działania edukacyjne i starał się aktywnie informować opinię publiczną o postępach i niedociągnięciach w zakresie standaryzacji polskich systemów informatycznych. Większość członków Koalicji już od pewnego czasu bierze udział w debacie publicznej związanej z otwartością, teraz będą to robić wspólnie.
W skład nowozawiązanej koalicji wchodzą zarówno duże firmy międzynarodowe, jak i mniejsze, lokalne. Znalazło się w niej również miejsce dla organizacji pozarządowych. Członkami koalicji na dzień dzisiejszy są: Altar, Corel, IBM, Macrologic (Macrosoft), Novell, Oracle, Rodan Systems, Software AG, 7bulls, 7thGuard.net, Sun Microsystems, Szkoła Główna Handlowa, UBIK Business Consulting, Ux Systems, Varico oraz organizacje: Aviary.pl, ISOC Polska, Stowarzyszenie Linux Profesjonalny i Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO.
Forma koalicji jest otwarta. Mogą do niej przystąpić kolejne firmy i organizacje, które popierają zadeklarowane powyżej cele. Zbierane są również głosy poparcia od osób prywatnych oraz informacje zwrotne o przykładach wymuszania stosowania standardów zamkniętych. Służy temu witryna www.standardy.org, na której można znaleźć więcej informacji o koalicji, jej celach i działaniach.
Oficjalny komunikat prasowy
Otwarte standardy wymiany i zapisu informacji warunkiem rozwoju społeczeństwa informacyjnego
Rozpoczęła działalność Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów (KROS) powołana przez czołowe firmy i organizacje polskiej branży teleinformatycznej
Warszawa, 14 grudnia 2006 r. Grupa firm i organizacji działających na polskim rynku komputerowym poinformowała dziś o zawiązaniu koalicji na rzecz promowania otwartych standardów technologicznych. Celem koalicji jest podejmowanie działań, w wyniku których w Polsce będzie zagwarantowana, w tym również prawnie, swoboda w wyborze rozwiązań informatycznych służących do przetwarzania i przekazywania informacji przez obywateli, podmioty gospodarcze i administrację. Swobodę tę można zapewnić tylko pod warunkiem zagwarantowania otwartości standardów wymiany i zapisu informacji.
Stosowanie otwartych standardów wnosi szereg korzyści, takich jak:

  • możliwość swobodnej wymiany informacji i docierania z nią do wszystkich zainteresowanych,
  • zagwarantowanie dostępu do informacji archiwalnych w perspektywie czasowej znacznie przewyższającej żywotność dzisiejszych narzędzi do przetwarzania informacji,
  • wolność w wyborze dostawcy narzędzi informatycznych służących tworzeniu, wymianie i zapisywaniu informacji, jednocześnie przyczyniając się do obniżenia kosztów z tym związanych,
  • zwiększona interoperacyjność i elastyczność stosowanych rozwiązań informatycznych,
  • lepsza jakość systemów IT,
  • szybszy rozwój polskiej myśli technologicznej,
  • zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskich firm informatycznych,
  • stworzenie solidnych podwalin pod rozwój społeczeństwa informacyjnego i ograniczenie poziomu wykluczenia cyfrowego.

Brak otwartości standardów nieuchronnie skutkuje utrudnieniami dla obywateli i podwyższeniem kosztów działania firm. Uciążliwe jest przede wszystkim udostępnianie dokumentów (tekstowych, danych zapisanych w arkuszach kalkulacyjnych itp.) wyłącznie w zamkniętych formatach, wymuszających zwykle zakup określonego oprogramowania.
W Polsce istnieje szereg obszarów stanowiących przykłady negatywnych skutków niestosowania otwartych standardów. Powszechnie znany jest problem z wymuszeniem stosowania określonego systemu komputerowego przez program Płatnik, służący do komunikacji z ZUS.
W krajach Unii Europejskiej (np. Francja, Niemcy, Holandia, Dania, Belgia, Wielka Brytania), otwarte standardy od długiego czasu stanowią przedmiot aprobującego zainteresowania organizacji rządowych. Brak głębszego zaangażowania Polski w tę tematykę jest jednym z istotnych czynników powiększania się dystansu technologicznego Polski względem krajów wysokorozwiniętych.
Zawiązana dziś Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów (KROS) zamierza promować ideę otwartych standardów poprzez dedykowaną witrynę www.standardy.org, działania edukacyjne oraz aktywne informowanie opinii publicznej o postępach i niedociągnięciach w zakresie standaryzacji polskich systemów informacyjnych, zwłaszcza pozostających pod kontrolą jednostek administracji rządowej i samorządowej. Koalicja zamierza włączyć się w debatę publiczną na temat otwartych standardów zapoczątkowaną przed miesiącem przez interpelację poselską oraz konferencję, która odbyła się w Sejmie w listopadzie br. pod patronatem jego Marszałka.
Koalicję tworzą obecnie krajowe i zagraniczne firmy i instytucje działające w Polsce: Altar, Corel, IBM, Macrologic (Macrosoft), Novell, Oracle, Rodan Systems, Software AG, 7bulls, 7thGuard.net, Sun Microsystems, Szkoła Główna Handlowa, UBIK Business Consulting, Ux Systems, Varico oraz organizacje: Aviary.pl, ISOC Polska (Internet Society Poland), Stowarzyszenie Linux Profesjonalny i Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO. W załączonych materiałach prasowych znajdują się informacje o zaangażowaniu tych podmiotów we wspieranie otwartych standardów.
Forma koalicji jest otwarta. Mogą do niej przystąpić kolejne firmy i organizacje, które popierają zadeklarowane powyżej cele. Zbierane są również głosy poparcia od osób prywatnych oraz informacje zwrotne o przykładach wymuszania stosowania standardów zamkniętych. Służy temu witryna www.standardy.org, na której można znaleźć więcej informacji o koalicji, jej celach i działaniach.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: honey.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →