Dziś rano Senat, przy jedynie dwóch głosach wstrzymujących się, przyjął poprawkę do artykułu 5 ustawy o informacji oświatowej.
Wprowadził wobec Ministra Oświaty:
1. obowiązek opublikowania specyfikacji formatu wymiany danych oświatowych oraz obowiązek wskazania używanych protokołów komunikacyjnych i szyfrujących;
2. obowiązek dostarczania programów dla każdego powszechnie używanego w kraju systemu operacyjnego;
3. obowiązek zaakceptowania każdego programu prawidłowo implemantującego specyfikacje i protokoły komunikacyjne i szyfrujące programu stworzonego przez osoby trzecie do przesyłania danych do systemu baz oświatowych.
PS. Uchwała Senatu pod adresem http://www.senat.gov.pl/k5/dok/uch/055/581uch.htm

Po odrzuceniu przez Sejm poprawki wniesionej przez posła Stryjewskiego wydawało się, że będziemy mieli powtórkę z Płatnika.
Tymczasem w trakcie prac w Senacie do artykułu 5-go, nakładającego obowiązek przesyłania danych jedynie programem dostarczanym przez Ministerstwo, poprawki zgłosili Senator Staniszewska, Senator Romaszewski i Senator Balicki. Wszystkie poprawki zdążały w tym samym kierunku zgodnym z poprawkami odrzuconymi przez Sejm. Po obradach w komisjach, bazując na poprawkach zgłoszonych przez Senatora Balickigo, jako najdalej idących, udało się opracować ich wersję którą na roboczo zaakceptowało Ministerstwo. Komisje w środę wieczorem przyjeły uzgodnione poprawki, pozostałe wycofano.
Senat przyjął poprawki w następującym brzmieniu:
Artykuł 5 ustęp 2 – „Podmioty prowadzące bazy danych oświatowych są zobowiązane do korzystania z oprogramowania udostępnionego nieodpłatnie lub zaakceptowanego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.”;
Artykuł 5 ustęp 5 – „Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania:
1) ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, specyfikację formatu wymiany danych oświatowych oraz wskaże protokoły komunikacyjne i szyfrujące stosowane przy przekazywaniu danych pomiędzy oprogramowaniem podmiotów prowadzących bazy danych oświatowych;
2) nieodpłatnie udostępnia oprogramowanie lub dostęp do serwera internetowego, pozwalające na sprawdzenie poprawności wdrożenia specyfikacji i protokołów, o których mowa w pkt l, w oprogramowaniu wykonanym przez osoby trzecie, oraz na wniosek tych osób wyda decyzję o akceptacji takiego oprogramowania;
3) nieodpłatnie udostępnia oprogramowanie umożliwiające zakładanie, aktualizowanie zbiorów danych, budowę baz danych oświatowych i ich scalanie, w wersjach działających w systemach operacyjnych powszechnie użytkowanych na obszarze kraju.”;

Wypada podziękować posłowi Stryjewskiemu za rozpoczęcie zmian w procesie legislacyjnym, Senatorom Balickiemu, Romaszewskiemu i Staniszewskiej (kolejność alfabetyczna) za wniesienie poprawek i popieranie ich w Senacie RP oraz wszystkim Senatorom, którzy głosowali za wprowadzeniem poprawek do ustawy.
Teraz tylko 😉 pozostaje dopilnować sprawy w Sejmie. Proszę wszystkich o omawianie tej sprawy ze swoimi posłami (swoi to znaczy z danego terenu niezależnie od przynależności partyjnej).
Chciałbym jeszcze podziękować publicznie Sergiuszowi Pawłowiczowi za rozpoczęcie tak udanego lobbingu w Sejmie i Józkowi Halberstadtowi za nieocenioną pomoc w trakcie prac w Senacie.
Zdzisław A. Kaleta
PS: Radzę zwrócić uwagę na uzasadnienie uchwały Senatu:
„Poprawki nr 7, 8 i 9 mają na celu zapewnienie podmiotom zobowiązanym do prowadzenia baz danych oświatowych większej swobody przy tworzeniu tych baz w systemach informatycznych. Cel ten realizowany jest w dwojaki sposób: po pierwsze poprawki zobowiązują ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do udostępniania oprogramowania w wersjach, możliwych do zastosowania w różnych systemach operacyjnych, a po drugie, umożliwiają podmiotom zobowiązanym do prowadzenia baz danych oświatowych, korzystanie z oprogramowania innego niż udostępnione przez tego ministra.”
Archiwalny news dodany przez użytkownika: sanskryt.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →