Sergiusza Pawłowicza znają już pewnie wszyscy. No więc niedawno odebrał on kolejny list w sprawie osławionego protokołu teletransmisji. Z treści wynika, że ZUS nie jest w posiadaniu specyfikacji owego protokołu! Pełny tekst poniżej (skan znajduje się tu, a całość historii tu).
Update: Sergiusz postanowił niezwłocznie wysłać kolejny list tym razem do prezesa Prokomu. Skan tutaj.

                 DECYZJA  Na podstawie art. 16 ust. l, art. 4 ust 3 ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej /Dz. U. nr 112, poz. 11987 odmawiam udostępnienia informacji w zakresie specyfikacji technicznej formatu KSI MAIL wykorzystywanego przez program Płatnik - Przekaz Elektroniczny, służący do wymiany dokumentów płatników składek z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.                 UZASADNIENIE  Z wnioskiem z dnia 1.02.2002r., który został złożony w Oddziale ZUS we Wrocławiu dnia 27.03.2002r., zwrócił się Pan o udzielenie informacji w zakresie specyfikacji technicznej formatu KSI MAIL, który został rozpatrzony i odpowiedź została udzielona pismem z dnia 28.03.02r. W związku z tym, że odpowiedź okazała się dla Pana niezadawalająca co zostało wyrażone pismem z dnia 2.04.02r. została udzielona następna odpowiedź, że Oddział ZUS we Wrocławiu nie dysponuje innymi danymi w przedmiotowej sprawie. Następnie powyższy wniosek został przekazany do Departamentu Zasilania Informacyjnego Centrali ZUS  w Warszawie  i została udzielona  w dniu 14.08.02r. odpowiedź przez Dyrektora Departamentu Zasilania Informacyjnego Edwarda Krzysztofa Leszczyńskiego, że również nie dysponuj ą powyższymi informacjami.  Natomiast zgodnie z art. 4 ust 3 ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej / Dz. U. nr 112, póz. 1198 / podmioty są zobowiązane do udzielenia informacji publicznej , jeżeli są w posiadaniu takich informacji. Z powyższego wynika że z uwagi na brak posiadania przedmiotowych informacji nie można było udzielić danych w tym zakresie.  Od niniejszej decyzji przysługuje Panu prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 78/79 w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji.                      Z-ca DYREKTORA                     mgr Lucyna Sempel 

Archiwalny news dodany przez użytkownika: mmazur.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →